TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CẦU VĨNH TUY

07/11/2022, 15:01

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CẦU VĨNH TUY, trạm trộn sản xuất bê tông tươi, thương phẩm năng suất cao, chất lượng đảm bảo